Wat doet SET?

Inspireren - Motiveren - Stimuleren:

1.* CLIL workshops/inspiratiesessie 

2.* Een leven lang bewegen. 

 

1. CLIL workshops/inspiratiesessie

Het verzorgen van workshops/inspiratiesessies activerende didactiek. Dit is in eerste instantie gericht op tweetalig onderwijs en hiervoor gebruiken we de CLIL didactiek. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit is een methodiek waarbij een beroepsvak (dus geen taalvak) gedoceerd wordt in het een andere taal dan de moedertaal. Het doel is om studenten niet alleen de vakinhoud bij te brengen, maar ook hun taalvaardigheid te vergroten. In Nederland leren we onze leerlingen/studenten op die manier beter Engels. In Curacao leren we onze leerlingen/studenten op die manier beter Nederlands etc. Doeltaal is voertaal. 

 

CLIL helpt de docent om de balans tussen taal en inhoud goed te bewaken en te zorgen dat studenten de draad niet kwijtraken. De taal en gebruikte concepten en begrippen mogen niet te simpel of te moeilijk zijn voor de inhoud en vice versa. Met CLIL wordt veel en vaak getest of de studenten de gebruikte taal goed kunnen volgen en begrijpen d.m.v. het inzetten van activerende didactiek. Mijn specialisatie is het geven van CLIL cursussen voor PE teachers (docenten lichamelijke opvoeding) maar tijdens mijn workshops geef ik zoveel praktische ideeen dat ook docenten van andere vakken hiermee uit de voeten kunnen. 

Effectievere lessen

CLIL-werkvormen kunnen heel laagdrempelig en eenvoudig zijn. Exit-tickets zijn een voorbeeld: ter afsluiting van de les stel je dan een paar vragen over de behandelde stof. Je stelt de studenten bijvoorbeeld drie vragen, waarin ook nieuwe termen voorkomen die in die les behandeld zijn. Zo check je wat er is aangekomen, qua inhoud en qua taal.’

De docenten die deze workshop gevolgd hebben, raakten vaak enthousiast over CLIL.  Ik hoor vaak dat studenten door de CLIL-lessen veel makkelijker Engels gaan praten.’ Ook worden lessen levendiger, en haken taal en inhoud meer in elkaar dan in een ‘gewone’ Engelstalige les van een beroepsvak. Studenten spreken over betekenisvolle inhoud die met hun vak te maken heeft. Dat gaat verder dan alleen maar werkwoordsvormen of idioom leren.’

 

2. Een leven lang bewegen

In een tijd waarin psychische klachten onder jongeren toenemen, pleit ik voor veel meer aandacht voor de (mentale) gezondheid in het onderwijs maar ook binnen de sportverenigingen en gemeenten. Ik heb hier drie artikelen over gepubliceerd. Deze artikelen kan je vinden onder het kopje "interactieve opdrachten" - gepubliceerde artikelen. 

Met SET hoop ik veel aan dit onderwerp gerelateerde opdrachten binnen en te halen en wil ik nog veel meer mensen in mijn omgeving  inspireren en motiveren. Op naar een generatie die intrinsiek gemotiveerd is om te bewegen. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat het fijn is en we in deze maatschappij onszelf wel eens wat fijner mogen voelen!

Je kan SET inhuren voor het geven van presentaties/workshops en of cursussen. Of heb je een andere leuke opdracht waarbij ik kan helpen, neem dan contact met me op. 

 

Afgeronde, lopende en toekomstige projecten SET 2023/2024:

  • Ontwikkeling en implementatie website gymlessen in het Engels: www.amazingpelessons.com
  • In Oktober 2023 ben ik ingehuurd door  “such fun” (specialist of VVTO/primary English as a Foreign Language) De opdracht was om mee te reizen naar Spanje om daar training te geven en een teaching assignment (zelf lesgeven in Spanje) maar ook jobshadowing te doen met een groep docenten Physical Education uit het basisonderwijs. Op de homepagina vind je een filmpje van dit te gekke project. 
  • Op 10 november 2023 was ik workshopleider op de Nuffic conferentie “be the change” voor VO en MBO. In samenwerking met de Universiteit van Durham heb ik een subject meeting georganiseerd voor  PE docenten van heel veel scholen uit heel Nederland. 
  • In december 2023 heb ik een projectvoorstel gedaan aan de gemeente Assen om tot een nog betere samenwerking te komen tussen gemeente, Assen sportstad, AssenRuns en de scholen. 
  • Op 22  Januari 2024 heb ik "jobshadowing" gedaan bij de PE department op een TTO VO school in Amsterdam, om vervolgens in de middag een cursus aan te bieden over het stimuleren van activerende didactiek en mentale gezondheid in combinatie met het geven van Engels tijdens de gymles. 
  • Op 4 maart 2024 heb ik de  landelijke Subject Meeting in Sassenheim georganiseerd voor NUFFIC waar we de hele dag met een hele grote groep PE docenten van zowel basis- als voortgezet onderwijs heb gewerkt. Een combi van uiteenzetting van CLIL (theorie achter de activerende didactiek binnen het TTO) en ook zijn we de zaal in gegaan en hebben we good practice uitgewisseld met elkaar. 
  • Het bedrijf B EP heeft me gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van het vak Physical Education op Curaçao en samen te kijken naar de ontwikkeling van het onderwijs daar en de plaats die dat vak PE inneemt op dat eiland. In de mei vakantie ga ik 2 weken naar Curacao om hier binnen de verschillende scholen inspiratiesessies te verzorgen. 

Waar kan je SET nog meer voor inhuren? 

 

Workshops/inspiratie presentaties geven op basis- en middelbare scholen in Nederland.

N.a.v. de drie artikelen die gepubliceerd zijn in het vakblad voor LO-docenten ga ik scholen aanschrijven of zij geïnteresseerd zijn in een workshop voor de vaksectie lichamelijke opvoeding. Tijdens die workshop, die op locatie gegeven zal worden, zal ik proberen de LO docenten te inspireren en motiveren aan de hand van de eerder benoemde componenten (o.a. flow en drive en hoe je daarin komt) het aspect (mentale) gezondheid op een andere manier te benaderen en daar meer aandacht voor te hebben tijdens het geven van het vak lichamelijke opvoeding.

Het is echt niet zo dat nu direct het hele curriculum aangepast moet worden of er een hele grote verandering gevraagd wordt van de docenten, er moet gewoon meer aandacht voor komen en bewuster op in gegaan worden tijdens de lessen. Dat zal al een significant verschil teweeg kunnen brengen.

In een tijd waarin psychische klachten onder jongeren toenemen, pleit ik voor veel meer aandacht voor (mentale) gezondheid tijdens de lessen bewegingsonderwijs. 

Het is namelijk echt van het grootste belang dat wij als docenten meer aandacht hebben voor dit onderwerp. Bewustwording van (mentale) gezondheid moet echt nog meer verwerkt worden in onze lessen en jongeren moeten meer beseffen en echt het gevoel meekrijgen dat (meer)bewegen een fijn gevoel geeft en je uiteindelijk veel minder in je hoofd gaat zitten doordat er allerlei stofjes vrijkomen waar je gelukkig van wordt als je sport. Dit kan dan op verschillende manieren vormgegeven worden. Ik zou bijvoorbeeld eerst een ochtend lesobservaties kunnen doen bij de collega’s om dan in de middag mijn presentatie te geven en daarin levendige voorbeelden aan te halen van hetgeen ik in de ochtend gezien heb. Nadruk leggen op wat past bij de manier van lesgeven op die school en hoe ze, naar mijn idee, al heel veel goed doen, maar door accenten nog net even anders te leggen ze er nog meer uit zouden kunnen halen. Dat voelt namelijk heel anders dan dat ik alleen maar kom vertellen hoe ze het zouden moeten doen. Het wordt op die manier een gezamenlijke visie en dan krijg je iedereen veel meer mee en in de juiste richting.

 

Presentaties geven aan medewerkers en trainers van verenigingen/ gemeenten

Ook binnen het verenigingsleven en de gemeente zijn er veel mensen die met jongeren werken. Denk aan trainers, sportbuurtwerkers, coaches etc.

Ook voor hen is het belangrijk te beseffen op welke manier zij een steentje zouden kunnen bijdragen aan dit proces. Het gaat niet alleen om het aanleren van vaardigheden, of winnen, er is zoveel meer. De presentatie die ik in het onderwijs geef, heb ik aangepast en vertaalt naar het verenigingsleven en kan inspirerend zijn voor al deze mensen die ook dagelijks met kinderen werken. Inhoudelijk komt het op hetzelfde neer als in het onderwijs natuurlijk, maar omdat niet iedereen een pedagogische/ didactische achtergrond heeft, ben ik bij deze presentatie vooral op de basis gaan zitten zodat het voor iedereen direct toepasbaar is. Hopelijk kunnen ook zij de jeugd van nu nog meer bewust maken van hoe fijn het is om (meer) te bewegen maar ook nog meer oog hebben voor de kinderen. Echte aandacht geven en zien wat er speelt is ook bij verenigingen heel erg belangrijk.

 

Presentaties/workshops geven voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

De presentatie kan ook zo aangepast worden voor een andere doelgroep, mocht ik er in de toekomst achter komen dat er nog andere markten zijn die zich hiervoor interesseren.